Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Nieuws

Logo proefcasus

 

 

UITNODIGING
Informatiebijeenkomst Proefcasus Eindhoven Airport

 

Update van 13 februari 2019

 

Schrijf nu in voor de informatiebijeenkomst over toekomst Eindhoven Airport

 

Datum: Donderdag 28 februari 2019

 

Tijdstip: 18.30 uur inloop, 19.00 uur aanvang programma, 22.00 uur einde bijeenkomst 

Locatie: Evoluon Eindhoven Noord, Brabantlaan 1a, 5652 LA Eindhoven

 

Donderdagavond 28 februari bent u van harte welkom op de derde publieke ­bijeenkomst over de rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Resultaten van verschillende onderzoeken ­worden gedeeld en toegelicht. U kunt meepraten, vragen stellen en uw mening geven. De avond vindt plaats in het Evoluon in Eindhoven en begint om 18.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Schrijf u nu in.

 

Eindhoven Airport na 2020 
Proefcasus Eindhoven Airport, onder leiding van oud-staatsecretaris Pieter van Geel, verzamelt zo veel mogelijk informatie over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Omwonenden, ­belangengroeperingen en bedrijven worden betrokken bij een op te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Op het moment loopt er nog een grote enquête door de GGD onder 6.000 gezinnen waarin het met name gaat over beleving en gezondheids­aspecten. Ook scholieren hebben meegedacht; vier basisscholen in de regio mochten ­meedenken over hoe de luchthaven er in de toekomst uit moet zien. De meningen van alle belanghebbenden worden meegewogen. Op deze website kunt u meer lezen over de ­organisatie, de aanpak en de resultaten tot nu toe.

 

Aanmelden 
Wilt u graag meeluisteren en praten op 28 februari, meldt u zich dan aan via het aanmeldingsformulier. Een week voorafgaand aan de informatie­bijeenkomst, ontvangt u een mail met nadere informatie over het programma.

 

Ook kunt u via de Facebookpagina van Proefcasus Eindhoven Airport op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Graag tot 28 februari!

 

 

Bekijk het programma van de informatiebijeenkomst ‘Toekomst Eindhoven Airport’

 

Update van 23 februari 2019

Aanstaande donderdag is het zover: dan vindt de derde publieke bijeenkomst plaats over de rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Op de informatieavond worden resultaten van diverse onderzoeken gedeeld en toegelicht. U kunt meepraten, vragen stellen en uw mening geven. De bijeenkomst is in het Evoluon in Eindhoven, van 18.30 tot 22.00 uur. De teller staat inmiddels op ruim 250 deelnemers. U kunt zich nog inschrijven tot woensdag 27 februari. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

 

Programma

18.30 uur  Inloop en ontvangst
19.00 uur  Welkom en programma door dagvoorzitter
19.10 uur  Toelichting en stand van zaken door Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner
19.45 uur  Start eerste ronde workshops
20.30 uur  Wisselen workshops en tijd voor kop koffie
20.45 uur  Start tweede ronde workshops
21.30 uur Napraten en borrel
22.00 uur  Einde bijeenkomst

 

Zes workshops in twee rondes

Donderdagavond worden onder meer de resultaten van een aantal van deze recente onderzoeken gedeeld en toegelicht. Er zijn sinds vorig jaar oktober twee publieke bijeenkomsten gehouden en we hebben met een groot aantal belanghebbenden, organisaties, bestuurders en politici in de regio gesproken. Ook zijn er ongeveer 1000 omwonenden geïnterviewd over hoe zij in de toekomst geïnformeerd willen worden over de luchthaven, loopt er nog een grote enquête door de GGD onder 6.000 gezinnen waarin het met name gaat over beleving en gezondheidsaspecten. Van de data uit deze twee onderzoeken maakt de Proefcasus gebruik. Daarnaast heeft de Proefcasus een onderzoek naar hinder beperkende maatregelen en de economische structuur van de regio laten uitvoeren.

 

Welke workshops

Regionale beeldvorming over Eindhoven Airport
Hoe kan de luchthaven in de toekomst goed contact houden met de omgeving? Motivaction geeft via een objectieve inventarisatie een actueel inzicht in de gevoelens die leven rond Eindhoven Airport. De doelgroep van het onderzoek zijn diverse groepen stakeholders, zoals omwonenden, in de nabijheid van de luchthaven.

Regionale hinderbeleving rondom Eindhoven Airport 
De GGD deed een belevingsonderzoek naar de actuele hinderbeleving van gemeenten rond de luchthaven van Eindhoven. Hierin is een vergelijking gemaakt met de hinderbeleving uit eerdere belevingsonderzoeken, onder meer in 2012 en 2014. De GGD deelt de voorlopige onderzoeksresultaten tijdens de workshop en deelnemers gaan daarover met elkaar en de GGD in gesprek.

Hinderbeperkende maatregelen op Eindhoven Airport
Het Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum (NLR) onderzocht wenselijke en realistische maatregelen voor minder hinder op het gebied van onder meer geluid, slaapverstoring, luchtkwaliteit en klimaat rondom de luchthaven. Het NLR deelt in de workshop de onderzoeksresultaten en kunnen deelnemers daarover aan NLR vragen stellen.

Kwaliteit van het bestemmingennetwerk van Eindhoven Airport
Bewonersorganisaties, VNO-NCW, Eindhoven365, gemeente Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Eindhoven Airport verkennen wat vanuit de regionale identiteit van Eindhoven een wenselijk bestemmingennetwerk is voor de luchthaven. De werktafel ‘Kwaliteit van het Bestemmingsnetwerk’ neemt de deelnemers mee in de uitkomsten. Een panel van bewonersorganisaties, regionale ondernemers, Eindhoven365 en de luchthaven geeft verdere toelichting en staat open voor vragen en reacties van deelnemers.

Participatie- en overlegstructuur rondom Eindhoven Airport 
In deze workshop gebruiken twee innovatiestrategen van VanBerlo een laagdrempelige creatieve methode om in kaart te brengen over welke onderwerpen u op welke manier betrokken wilt blijven. Uw voorkeuren dienen als input voor het advies van de proefcasus waar het gaat over de deelname- en overlegstructuur.

Inzichten over Eindhoven Airport door de generatie van de toekomst
Omwonenden, belangengroeperingen, ondernemers, vliegmaatschappijen: allemaal worden ze nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. ConsultingKids liet op basisscholen in Best, Eindhoven en Wintelre kinderen aan de hand van het vliegveld in Gompiestad meningen en ideeën optekenen en vertalen naar professionele adviezen. Vragen zoals ‘Hoe vind jij dat het vliegveld er in 2030 uit moet zien? Hoe pak je overlast aan bijvoorbeeld? Hoe leg je het beste contact met de omwonenden? werden voorgelegd aan de basisschoolkinderen. In de workshop wordt het resultaat gedeeld.

Erbij zijn? 
Schrijft u zich dan nog in voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond a.s.

 

 

 

21 september 2018

 

Toelichting rapport stikstofdepositie

Het rapport over stikstofdepositie van de gemeente Eindhoven maakt onderdeel uit van het proces waarbij Rijk en regio in kaart brengen welke onderwerpen de aandacht verdienen in het lopende proces voor de toekomstige ontwikkeling van de burgerluchtvaart vanaf Eindhoven Airport. In het rapport is op basis van uiteenlopende scenario’s gekeken naar de invloed van Eindhoven Airport op de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden in Noord-Brabant.

Er kunnen op basis van dit rapport over stikstofdepositie geen conclusies worden getrokken over de (on)mogelijkheden van de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven.

Als er in de toekomst op basis van een zorgvuldig proces (zie informatie proefcasus Eindhoven Airport) besloten wordt tot groei, dan zal het Rijk Eindhoven Airport als prioritair project aanwijzen voor de Programma Aanpak Stikstof. Het programma zorgt er voor dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor de uitvoering van de Rijksprojecten. Via de  programma-aanpak is geborgd dat er geen verslechtering in natuurgebieden optreedt. Via bronmaatregelen neemt de stikstofdepositie af. Met name hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De eventuele reservering in het programma voor Eindhoven Airport gaat niet ten koste van de ontwikkelruimte voor vergunningen voor niet-prioritaire projecten, zoals vergunningen voor landbouwbedrijven.

 

Zie voor meer uitleg over de werking van PAS en prioritaire projecten: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/pas/algemeen/Programma%20Aanpak%20stikstof%2018%20december%202017.pdf  en https://www.aerius.nl/nl/factsheets/beleidsuitgangspunten-bij-berekenen-ontwikkelingsbehoefte/07-11-2016

 

Zie voor proefcasus Eindhoven:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/13/eindhoven-airport-proefcasus-voor-duurzame-ontwikkeling-luchtvaart

 

 

3 september 2018

 

Traject Eindhoven Airport na 2019

In december 2017 is onder regie van het Rijk het proces ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019’ gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor de luchthaven na 2019. Bij dit gezamenlijke proces zijn de gemeente Eindhoven, de randgemeenten, de provincie Brabant, Eindhoven Airport en de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat betrokken. Het Rijk is bevoegd gezag en voert de procesregie. De aanleiding voor het traject is het aflopen van de huidige vergunning voor civiel medegebruik voor Eindhoven Airport per 31 december 2019. Voor het civiele gebruik van de vliegbasis Eindhoven door Eindhoven Airport zal met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport moeten worden afgegeven, ongeacht de keuze over een eventuele verdere ontwikkeling. De voorbereiding voor een nieuwe medegebruiksvergunning zal in het voorjaar van 2019 worden gestart.

Daarnaast bereikt Eindhoven Airport naar verwachting eind 2019 de grens van het maximale toegestane aantal civiele vliegtuigbewegingen van 43.000 per jaar. Daarmee ligt de vraag voor, welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is.

Met het oog daarop is mede op verzoek van de regio eind 2017 gestart met een eerste analyse (een vooronderzoek) van belangrijke aspecten rond de luchthaven. Het doel was om toe te werken naar een gezamenlijke feitenbasis, waarbij het zichtjaar 2030 is.

 

In de analysefase zijn de vijf onderstaande thema’s nader uitgewerkt. Onder regie van de partij (die tussen haakjes staat) is aan de hand van een viertal hypothetische onderzoeksscenario’s (uiteenlopend van geen verdere groei tot groei naar 100.000 vliegtuigbewegingen in 2030) geschetst wat de impact en mogelijke aandachtspunten en knelpunten zijn.  Ook is een samenvatting opgesteld.

  1. Airport Infrastructuur (Eindhoven Airport)
  2. Luchtruim/Luchtzijdige bereikbaarheid (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  3. Economische spin-off (provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport)
  4. Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid LMD (gemeente Eindhoven)
  5. Landzijdige bereikbaarheid (provincie Noord-Brabant)

 

In opdracht van de gemeente Eindhoven zijn in aanvulling hierop de volgende onderzoeken uitgevoerd:

- stikstofdepositie

- co 2 hele vlucht

 

Aanpak van de onderzoeken

De onderzoeken zijn in enkele maanden uitgevoerd en hebben niet als doel uitputtend te zijn. De onderzochte scenario’s zijn geen beleidsopties op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden. Doel van de onderzoeksrapporten was om een eerste beeld te geven van de belangrijkste aandachtspunten en knelpunten voor het vervolgproces. De betrokken partijen beschouwen in gezamenlijkheid dat de resultaten van de analysefase zinvolle eerste bouwstenen voor een vervolgtraject zijn.

 

Vervolg: proefcasus Eindhoven Airport en informatiebijeenkomst

Rijk en regio vinden het belangrijk dat de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport op een zorgvuldige manier gebeurt, met betrokkenheid van een groot aantal belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Daarom willen Rijk en regio de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aangrijpen voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus zal worden begeleid door een onafhankelijke en externe verkenner. Na de zomer zal de naam van de verkenner worden bekendgemaakt.

Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen nauw worden betrokken bij de proefcasus. Tijdens de Informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport op 10 oktober zal de regio in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op een ontwerp van een plan van aanpak. Daarbij zullen ook de resultaten van de in het kader van de analysefase uitgevoerde onderzoeken worden gepresenteerd. Details over deze bijeenkomst en de uitnodiging volgen in september. 

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de onderzoeken? Deze kunt u richten aan: ...

 

PDF icoonSamenvatting analysefase Eindhoven Airport na 2019 (875 kB)

PDF icoonAIRPORT INFRASTRUCTUUR (2.7 MB)

PDF icoonLUCHTRUIM-LUCHTZIJDIGE BEREIKBAARHEID (9.6 MB)

PDF icoonECONOMISCHE SPIN OFF (1.3 MB)

PDF icoonLEEFBAARHEID MILIEU EN DUURZAAMHEID (GELUID) (5.5 MB)

PDF icoonLEEFBAARHEID MILIEU EN DUURZAAMHEID (LTO-EMISSIES) (1018 kB)

PDF icoonLANDZIJDIGE BEREIKBAARHEID (1.7 MB)

PDF icoonLANDZIJDIGE BEREIKBAARHEID BIJLAGEN (10.5 MB)

 

PDF icoonCO2-emissies_Eindhoven_Airport_DEF (682 kB)

PDF icoonNotitie_Stikstofdepositiebijdrage_irt_PAS (2.2 MB)

 

 

 

13 juli 2018

 

Eindhoven Airport proeftuin voor duurzame ontwikkeling luchtvaart

 

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie hebben met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en Eindhoven Airport afgesproken te starten met een proefcasus waarbij (innovatieve) maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport in een gezonde leefomgeving. De luchthaven in Noord-Brabant wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.

 

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) hebben dat deze week bij een bestuurlijk overleg afgesproken met gedeputeerde Van der Maat, wethouder List van Eindhoven, de Bestse wethouder Van Schuppen namens de randgemeenten en algemeen directeur Meijs van Eindhoven Airport. De proefcasus moet in beeld brengen hoe een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld in de regio, die een economische meerwaarde heeft en waarbij ook wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. Voorwaarde is dat militaire operaties op de vliegbasis Eindhoven niet worden belemmerd. Rijk en regio willen dat bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus.

 

Het pionierwerk in de regio Eindhoven zal plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijke nog te benoemen verkenner. De komende maanden wordt een plan van aanpak opgesteld. In de regio Eindhoven is de afgelopen periode op basis van vier hypothetische scenario’s voor een mogelijke luchthavenontwikkeling gekeken naar de impact en mogelijke knelpunten op het gebied van onder meer leefbaarheid, milieu, bereikbaarheid en economie. De analyses worden binnenkort afgerond en met de bewoners in de omgeving en andere belanghebbenden gedeeld.

 

 

“In opdracht van de gemeente Eindhoven zijn in aanvulling hierop de volgende onderzoeken uitgevoerd:

- stikstofdepositie

-co 2 hele vlucht.”