Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Nieuws

Logo proefcasus

 

 

UITNODIGING
Informatiebijeenkomst Proefcasus Eindhoven Airport

Datum: Donderdag 29 november 2018
Tijdstip: 19.00 uur inloop, 19.30 uur aanvang programma, 22.00 uur einde bijeenkomst

Locatie: Philips Stadion, Frederiklaan 10A, 5600 AW Eindhoven (entree 8)

 

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraagstelling waarop we in de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord proberen te vinden.

 

In oktober is de Proefcasus Eindhoven Airport van start gegaan. Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 oktober is ingegaan op het doel en de beoogde aanpak van deze Proefcasus. Van 11 oktober tot en met 25 oktober heeft eenieder de gelegenheid gehad te reageren op de Startnotitie en aanpak Proefcasus Eindhoven Airport via de website www.samenopdehoogte.nl.

 

Tijdens de bijeenkomst op 29 november praten we u bij over de stand van zaken en gaan we graag verder met u in gesprek over de Proefcasus.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met nadere informatie over het programma.

 

U bent van harte welkom. Ik hoop u op 29 november te begroeten in het Philips Stadion in Eindhoven.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter van Geel
Bestuurlijke Verkenner Proefcasus Eindhoven Airport

 

 

 

 

 

21 september 2018

 

Toelichting rapport stikstofdepositie

Het rapport over stikstofdepositie van de gemeente Eindhoven maakt onderdeel uit van het proces waarbij Rijk en regio in kaart brengen welke onderwerpen de aandacht verdienen in het lopende proces voor de toekomstige ontwikkeling van de burgerluchtvaart vanaf Eindhoven Airport. In het rapport is op basis van uiteenlopende scenario’s gekeken naar de invloed van Eindhoven Airport op de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden in Noord-Brabant.

Er kunnen op basis van dit rapport over stikstofdepositie geen conclusies worden getrokken over de (on)mogelijkheden van de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven.

Als er in de toekomst op basis van een zorgvuldig proces (zie informatie proefcasus Eindhoven Airport) besloten wordt tot groei, dan zal het Rijk Eindhoven Airport als prioritair project aanwijzen voor de Programma Aanpak Stikstof. Het programma zorgt er voor dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor de uitvoering van de Rijksprojecten. Via de  programma-aanpak is geborgd dat er geen verslechtering in natuurgebieden optreedt. Via bronmaatregelen neemt de stikstofdepositie af. Met name hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De eventuele reservering in het programma voor Eindhoven Airport gaat niet ten koste van de ontwikkelruimte voor vergunningen voor niet-prioritaire projecten, zoals vergunningen voor landbouwbedrijven.

 

Zie voor meer uitleg over de werking van PAS en prioritaire projecten: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/pas/algemeen/Programma%20Aanpak%20stikstof%2018%20december%202017.pdf  en https://www.aerius.nl/nl/factsheets/beleidsuitgangspunten-bij-berekenen-ontwikkelingsbehoefte/07-11-2016

 

Zie voor proefcasus Eindhoven:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/13/eindhoven-airport-proefcasus-voor-duurzame-ontwikkeling-luchtvaart

 

 

3 september 2018

 

Traject Eindhoven Airport na 2019

In december 2017 is onder regie van het Rijk het proces ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019’ gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor de luchthaven na 2019. Bij dit gezamenlijke proces zijn de gemeente Eindhoven, de randgemeenten, de provincie Brabant, Eindhoven Airport en de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat betrokken. Het Rijk is bevoegd gezag en voert de procesregie. De aanleiding voor het traject is het aflopen van de huidige vergunning voor civiel medegebruik voor Eindhoven Airport per 31 december 2019. Voor het civiele gebruik van de vliegbasis Eindhoven door Eindhoven Airport zal met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport moeten worden afgegeven, ongeacht de keuze over een eventuele verdere ontwikkeling. De voorbereiding voor een nieuwe medegebruiksvergunning zal in het voorjaar van 2019 worden gestart.

Daarnaast bereikt Eindhoven Airport naar verwachting eind 2019 de grens van het maximale toegestane aantal civiele vliegtuigbewegingen van 43.000 per jaar. Daarmee ligt de vraag voor, welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is.

Met het oog daarop is mede op verzoek van de regio eind 2017 gestart met een eerste analyse (een vooronderzoek) van belangrijke aspecten rond de luchthaven. Het doel was om toe te werken naar een gezamenlijke feitenbasis, waarbij het zichtjaar 2030 is.

 

In de analysefase zijn de vijf onderstaande thema’s nader uitgewerkt. Onder regie van de partij (die tussen haakjes staat) is aan de hand van een viertal hypothetische onderzoeksscenario’s (uiteenlopend van geen verdere groei tot groei naar 100.000 vliegtuigbewegingen in 2030) geschetst wat de impact en mogelijke aandachtspunten en knelpunten zijn.  Ook is een samenvatting opgesteld.

  1. Airport Infrastructuur (Eindhoven Airport)
  2. Luchtruim/Luchtzijdige bereikbaarheid (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  3. Economische spin-off (provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport)
  4. Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid LMD (gemeente Eindhoven)
  5. Landzijdige bereikbaarheid (provincie Noord-Brabant)

 

In opdracht van de gemeente Eindhoven zijn in aanvulling hierop de volgende onderzoeken uitgevoerd:

- stikstofdepositie

- co 2 hele vlucht

 

Aanpak van de onderzoeken

De onderzoeken zijn in enkele maanden uitgevoerd en hebben niet als doel uitputtend te zijn. De onderzochte scenario’s zijn geen beleidsopties op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden. Doel van de onderzoeksrapporten was om een eerste beeld te geven van de belangrijkste aandachtspunten en knelpunten voor het vervolgproces. De betrokken partijen beschouwen in gezamenlijkheid dat de resultaten van de analysefase zinvolle eerste bouwstenen voor een vervolgtraject zijn.

 

Vervolg: proefcasus Eindhoven Airport en informatiebijeenkomst

Rijk en regio vinden het belangrijk dat de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport op een zorgvuldige manier gebeurt, met betrokkenheid van een groot aantal belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Daarom willen Rijk en regio de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aangrijpen voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus zal worden begeleid door een onafhankelijke en externe verkenner. Na de zomer zal de naam van de verkenner worden bekendgemaakt.

Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen nauw worden betrokken bij de proefcasus. Tijdens de Informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport op 10 oktober zal de regio in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op een ontwerp van een plan van aanpak. Daarbij zullen ook de resultaten van de in het kader van de analysefase uitgevoerde onderzoeken worden gepresenteerd. Details over deze bijeenkomst en de uitnodiging volgen in september. 

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de onderzoeken? Deze kunt u richten aan: ...

 

PDF icoonSamenvatting analysefase Eindhoven Airport na 2019 (875 kB)

PDF icoonAIRPORT INFRASTRUCTUUR (2.7 MB)

PDF icoonLUCHTRUIM-LUCHTZIJDIGE BEREIKBAARHEID (9.6 MB)

PDF icoonECONOMISCHE SPIN OFF (1.3 MB)

PDF icoonLEEFBAARHEID MILIEU EN DUURZAAMHEID (GELUID) (5.5 MB)

PDF icoonLEEFBAARHEID MILIEU EN DUURZAAMHEID (LTO-EMISSIES) (1018 kB)

PDF icoonLANDZIJDIGE BEREIKBAARHEID (1.7 MB)

PDF icoonLANDZIJDIGE BEREIKBAARHEID BIJLAGEN (10.5 MB)

 

PDF icoonCO2-emissies_Eindhoven_Airport_DEF (682 kB)

PDF icoonNotitie_Stikstofdepositiebijdrage_irt_PAS (2.2 MB)

 

 

 

13 juli 2018

 

Eindhoven Airport proeftuin voor duurzame ontwikkeling luchtvaart

 

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie hebben met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en Eindhoven Airport afgesproken te starten met een proefcasus waarbij (innovatieve) maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport in een gezonde leefomgeving. De luchthaven in Noord-Brabant wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.

 

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) hebben dat deze week bij een bestuurlijk overleg afgesproken met gedeputeerde Van der Maat, wethouder List van Eindhoven, de Bestse wethouder Van Schuppen namens de randgemeenten en algemeen directeur Meijs van Eindhoven Airport. De proefcasus moet in beeld brengen hoe een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld in de regio, die een economische meerwaarde heeft en waarbij ook wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. Voorwaarde is dat militaire operaties op de vliegbasis Eindhoven niet worden belemmerd. Rijk en regio willen dat bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus.

 

Het pionierwerk in de regio Eindhoven zal plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijke nog te benoemen verkenner. De komende maanden wordt een plan van aanpak opgesteld. In de regio Eindhoven is de afgelopen periode op basis van vier hypothetische scenario’s voor een mogelijke luchthavenontwikkeling gekeken naar de impact en mogelijke knelpunten op het gebied van onder meer leefbaarheid, milieu, bereikbaarheid en economie. De analyses worden binnenkort afgerond en met de bewoners in de omgeving en andere belanghebbenden gedeeld.

 

 

“In opdracht van de gemeente Eindhoven zijn in aanvulling hierop de volgende onderzoeken uitgevoerd:

- stikstofdepositie

-co 2 hele vlucht.”