Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

 

Overzicht van (mede) gefinancierde projecten

 

1)      Eindhoven Noord Gezond

                                      

Aanvrager:                                 AiREAS coöperatieve vereniging voor gezondheid, luchtkwaliteit en mobiliteit

Toegekend budget:                €   38.950,=

Start project:                            1 oktober 2018

Duur:                                            2 jaar


Korte beschrijving project:

De basis van deze aanvraag is gericht op datgene wat de omwonenden zelf kunnen doen om de leefbaarheid van hun eigen situatie te verbeteren. Dat is geen eenvoudige opgave mede door de diversiteit van vervuilende bronnen. Daarom willen de werkgroep Geluidshinder en milieu van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier, dorpsraad Acht en het bewonersinitiatief Woensel Eindhoven Noord:

  • voor zichzelf middels metingen inzichtelijk maken waar nu echt de overlast vandaan
  • komt en hoe groot deze is?
  • zelfstandig maatregelen kunnen nemen die de individuele leefbaarheid vergroten en
  • verbeteren wanneer de inzichten eenmaal duidelijk zijn.
  • op een onafhankelijke manier gegevens verzamelen om de onderhandeling met de
  • verschillende bronnen en belangenpartijen te onderbouwen.

Men heeft verkozen om via lidmaatschap met AiREAS ( www.aireas.com ) deze aanvraag en behoefte gestalte te geven.

 

 

2)      Leefbaarheid omgeving luchthaven Eindhoven: van fonds naar projecten

                                      

Aanvrager:                                 HAS Hogeschool den Bosch

Toegekend budget:                €   10.850,=

Start project:                            11 februari 2018

Duur:                                            5 maanden

 

Korte beschrijving project:

Doelstelling van dit project is de toegankelijkheid van en naar het leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven verbeteren, zodanig dat dit de weg vrijmaakt voor aanvraag en realisatie van concrete projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied.

 

Onderzoeksvragen die hiervoor beantwoord dienen te worden zijn:

-Zitten er in het proces om projecten in te dienen blokkades? Hoe kunnen deze worden weggenomen

-Hoe zijn de omwonenden georganiseerd en waarop liepen eerdere initiatieven/aanvragen stuk?

-Welke kansen zijn er in het gebied om de leefbaarheid te verbeteren, beschikbare budget in ogenschouw nemende?

-Wat voor referentieprojecten zijn er bij andere luchthavens/compensatiefondsen?

-Op welke wijze kunnen de bewoners worden begeleid/ondersteund in het voorbereiden/aanvragen van projecten?

 

 

3)      Dierenweide de Taarspot Acht

                                      

Aanvrager:                                 Stichting Dierenweide Acht

Toegekend budget:                €   10.400,=

Start project:                            1 april 2018

Duur:                                            2 jaar

 

Korte beschrijving project:

Deze aanvraag betreft het uitbreiden van de reeds met steun van de Gemeente Eindhoven aangelegde voorzieningen op de Dierenweide met onder meer het werkgebouw, bouw van een kippenren met overkapping, de aanplant van natuurlijk materiaal/groen. Daarnaast voorziet de financiële bijdrage door de SLLE in de jaarlijkse kosten (max 2 jaar) voor onderhoud van de groenvoorzieningen en voer voor de dieren.

 

 

4)      Continue registratie van subjectieve slaapkwaliteit

                      

Aanvrager:                                 BOW in samenwerking met TU/e

Toegekend budget:                €   80.960,=

Start project:                            1 juli 2019

Duur:                                            2 jaar

 

Korte beschrijving project:

Het project heeft als doel om gedetailleerd inzicht te krijgen in de effecten van vliegtuigverkeer op zowel kwantitatieve als kwalitatieve eigenschappen van de slaap, en daarnaast de identificatie van mogelijk mediërende factoren. Op basis van deze inzichten kunnen gerichte oplossingen en interventies worden ontwikkeld.

Het ultieme doel van het project is om een instrument te ontwikkelen dat de effecten van vliegverkeer op slaap continu kan monitoren. Hiermee kan de effectiviteit van de maatregelen die op basis van de resultaten van de eerste fase van het project genomen zijn direct gemeten worden.

Deze continue monitoring en analyse en visualisatie van data worden in een voor alle publiek toegankelijke website geplaatst en kan daarmee inwoners, belangenverenigingen, gemeente, GGD en vliegveld blijven informeren.

 

 

5)      Verfraaiing ingangen wijk Koekoekbos

 

Aanvrager:                                 Stichting Bewonersoverleg Villawijk Koekoekbos te Best

Toegekend budget:                €   8.676,40

Start project:                            1 juli 2019

Duur:                                            maximaal 2 jaar

 

Korte beschrijving project:

Het project betreft het plaatsen van vier markante groepen van plantenbakken bij de ingangen van de wijk. Hiermee wordt een verbetering van de leefbaarheid beoogd door het tot stand brengen van een uniforme kwalitatieve uitstraling en het inbrengen van extra groen. De echte overlast kan hierdoor weliswaar door het project niet worden weggenomen maar de kwalitatieve uitstraling van de wijk wordt wel verhoogd. De aantrekkelijkheid zal toenemen en de bewoners zullen daardoor een betere leefbaarheid ervaren. De overlast weegt dan minder zwaar.

 

 

6)      Financiële ondersteuning activiteiten Beraad Vlieghinder Moet Minder

 

Aanvrager:                                 Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Toegekend budget:                €   45.000,=

Start datum:                             1 oktober 2019

Duur project:                            1 jaar

 

Korte beschrijving project:

De aanvraag betreft een financiële bijdrage ten behoeve van de kosten van communicatie en activiteiten van de BVM2 koepel. Een deel van deze activiteiten bestaat uit kleine deelprojecten die met een bepaald ritme worden herhaald (nieuwsbrieven, Knegselbijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten e.d.).

 

 

7)      Het Arboretum Boomrijk

 

Aanvrager:                                 Stichting Beheer Park Meerland

Toegekend budget:                €   60.830,=

Start datum:                             1 juli 2019

Duur project:                            2 jaar

 

Korte beschrijving project:

Het arboretum voorziet in een groenbeleving in het algemeen en als educatief groen voor de omwonenden, scholieren en studenten. Bij de educatie wordt onder andere stilgestaan bij de functie die bomen hebben in het ecosysteem en bij de “ecosysteem service” die zij bieden. en kunnen bomen geadopteerd worden. Zoals de invloed op de bodem- en luchttemperatuur in de omgeving, het vastleggen van CO2 in het hout en de onderliggende strooisel laag. Indien de beplanting voldoende dicht is en de kronen uitgegroeid voorziet de beplanting in een zekere geluidsreductie. Bovendien vervullen de bomen dan ook in de functie als voedsel en als schuilplaats voor meerder organismen en bevorderen de biodiversiteit in het algemeen. Die functie van biodiversiteit-hotspot Eindhoven (2012) kan weer vervuld worden bij voldoende boomvolume. Het project is gericht op uitbreiding en versterking van deze functies.

 

 

8)      Kerstverlichting Wintelre

 

Aanvrager:                                 Dorpsraad Wintelre

Toegekend budget:                €   5000,=

Start datum:                             15 september 2019

Duur project:                            eenmalige bijdrage

 

Korte beschrijving project:

In Wintelre staat nabij de kerk een prachtige esdoorn, die we in de kerstperiode graag willen voorzien van verlichting. Deze locatie is voor Wintelre een soort middelpunt. De aanvraag betreft een bijdrage in de kosten van het verlichten van deze met grote lichtbollen die gebaseerd zijn op LED verlichting.