Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport presenteert eerste resultaten aan de regio

                                                                                                                                                                                                              

 

Eindhoven, 20 februari 2017

 

 

Bijna 9 ton voor initiatieven voor verbetering van milieu en leefklimaat rondom luchthaven

 

 

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport presenteert eerste resultaten aan de regio

 

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport voert het kabinetsbesluit uit over de groei van Eindhoven Airport tot en met 2019. De Uitvoeringstafel is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Defensie, Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en de omliggende gemeenten. Op 20 februari presenteerde zij haar eerste resultaten aan leden van gemeenteraden, Provinciale Staten en maatschappelijke organisaties, waaronder omwonenden. Het op te richten Leefbaarheidsfonds, de evaluatie van de vliegroute nabij Wintelre en de plannen voor innovatie werden toegelicht.

 

Leefbaarheidsfonds in oprichting

Het leefbaarheidsfonds zal worden ondergebracht in een onafhankelijke stichting ‘Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’. Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan initiatieven die het milieu en het leefklimaat in de buurt van de luchthaven verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienen initiatieven of projecten te voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste daarvan zijn dat het project binnen de 20 Ke zone valt, het gerelateerd is aan de negatieve effecten van geluid en/of emissie van de luchthaven en het in samenwerking met omwonenden/bewoners tot stand komt en/of een duidelijke meerwaarde heeft voor omwonenden/bewoners.

Aan het fonds dragen het rijk, de provincie, gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport bij voor een bedrag van in totaal € 800 duizend. Het saldo van de Stichting Milieufonds, ca. € 80 duizend, wordt daaraan toegevoegd. De stichting krijgt een bestuur met een onafhankelijke voorzitter en acht leden. Vier leden worden geleverd door ‘omwonenden’ en vier leden door de belanghebbende partijen. Onder het bestuur hangt een werkorganisatie waarin de omliggende gemeenten zijn vertegenwoordigd. De werkorganisatie zal ondersteund worden door een professioneel kernteam. Het doel van de stichting is naast het beheren van het Leefbaarheidsfonds het borgen van een onafhankelijke behandeling van meldingen over vliegtuiggeluid en het beoordelen en financieren van initiatieven en projecten. Verzoeken tot een bijdrage aan deze projecten kunnen straks bij de stichting worden ingediend.

 

Evaluatie vliegroute bij Wintelre

Sinds januari 2015 is de vliegroute nabij Wintelre veranderd. De nieuwe route, de zogenaamde route 1b, is ontworpen om de extra hinder als gevolg van de groei van het burgerluchtverkeer per saldo te reduceren. Route 1b werd echter door de bewoners van Wintelre ervaren als een verslechtering ten opzichte van de eerdere situatie, omdat de nieuwe route dichterbij Wintelre is komen te liggen. De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport heeft een evaluatie gedaan en daaruit bleek dat vliegtuigen in de praktijk dichter tegen de dorpskern van Wintelre vlogen, dan op basis van de vliegroute verwacht zou mogen worden. Aan de Minister van Defensie wordt geadviseerd om, na overleg met de omwonenden, ervoor te zorgen dat het vliegverkeer beter op de ontworpen route vliegt en daardoor minder dicht bij de dorpskern van Wintelre vliegt. Daarna zal het nog ongeveer twee tot vier maanden duren voordat de maatregel is ingevoerd.

 

Tegelijkertijd met de evaluatie van vliegroute 1b is ook gekeken naar optimalisering van het gebruik van de overige uitvliegroutes (SID), het baangebruik en het gebruik van de rechtstreekse vliegroute naar België.

De belangrijkste resultaten van de evaluatie van deze instructies en vliegroutes waren:

- Het huidige gebruik, de actuele spreiding, van de uitvliegroutes (SID), wijkt af van de eerder berekende spreiding in de Milieueffectrapportage. Omdat de actuele spreiding minder overlast veroorzaakt, is geen correctie nodig van de spreiding op de uitvliegroutes naar het noorden. Wel is het advies om bij de vliegroute die afdraait naar het zuidoosten, met minder spreiding tussen de kernen Eersel en Steensel en Valkenswaard en Waalre door te vliegen, zodat de door bewoners ervaren overlast in deze woonkernen afneemt. Na een extra instructie voor de luchtverkeersleiding kan deze maatregel direct ingaan.

-  De door de luchtverkeersleiding in 2016 ingezette werkwijze voor een ander baangebruik geeft minder geluidsoverlast aan de zuidkant van het vliegveld maar meer aan de noordkant omdat er vaker naar het noorden wordt gestart. In de praktijk bleek dat tot 2016 vaker dan was aangenomen in de Milieueffectrapportage van het Luchthavenbesluit Eindhoven naar het zuiden werd gestart. De nieuwe werkwijze is noodzakelijk om op termijn binnen de in het Luchthavenbesluit vastgelegde geluidscontouren te blijven. Een positief effect van de aangepaste procedure is dat uit de berekeningen blijkt dat voor gebieden ten zuiden van de luchthaven de lengte van de nacht (periode zonder vliegbeweging) aanzienlijk is toegenomen zonder dat de lengte van de nacht ten noorden van de luchthaven op ernstige wijze wordt ingekort. Het advies aan het bevoegde gezag zal zijn de nieuwe werkwijze voor het baangebruik te borgen en te handhaven. 

- Het intensiever gebruiken van de vliegroute rechtstreeks naar het zuiden naar België (de Elsikroute) levert niet minder overlast op in Wintelre. Het geeft, naar berekeningen nu, wel extra overlast verderop in de regio bij Hapert, Duizel, Hoogeloon en Knegsel. Het advies aan het bevoegde gezag zal zijn voorlopig geen maatregelen te nemen ten aanzien van het gebruik van deze route.

 

Als het Ministerie van Defensie overgaat tot het nemen van maatregelen zullen de effecten van die maatregelen worden gevolgd. Na verloop van tijd zal de situatie dan opnieuw worden geëvalueerd.

 

Maatregelen overlast grondgebonden en inrichtingsactiviteiten

In het kabinetsbesluit wordt ook aandacht gevraagd voor het terugdringen van overlast als gevolg van grondgebonden en inrichtingsactiviteiten. Op vliegbasis Eindhoven zijn de volgende maatregelen daarvoor getroffen. De voedertijden van de honden zijn aangepast en rondom de hondenkennel is een geluidswal geplaatst. De proefdraailocaties voor vliegtuigen worden gesitueerd op grotere afstand van de woonkernen Veldhoven en Wintelre. Het project voor realisatie van de nieuwe proefdraaifaciliteit is in uitvoering genomen. Er wordt een betonnen platform met daaromheen een aarden wal gebouwd. Voor de Herculesvliegtuigen wordt een aparte proefdraaifaciliteit gebouwd. Daarvoor maakt een Amerikaans ontwerpbureau momenteel het ontwerp. Wanneer de bouw van deze hal zal beginnen is nog niet bekend. Het schoonvegen van de start-/landingsbaan, voorafgaand aan de opening van de baan, wordt alleen nog gedaan als dit echt nodig is. Als dit niet het geval is, wordt de baan overdag geveegd. Hiermee wordt grondgebonden geluid in de vroege ochtend verminderd.

 

Een innovatieve luchthaven en omgeving

Een onderdeel van het Aldersadvies en het kabinetsbesluit richt zich op innovatie op en rondom de luchthaven. Drie thema’s worden nu opgepakt: smart mobility, zonne-energie en geluidsmanagement. Geluidsmanagement gaat zich richten op de terugdringing van geluid. De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport wil zo snel mogelijk starten met enkele pilots op dit gebied. Smart mobility gaat zich in eerste instantie richten op het ontwikkelen van een ‘people mover’ op Eindhoven Airport. In het kader van zonne-energie wordt gewerkt aan een zonne-akker op de vliegbasis. Gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport en provincie Noord-Brabant zoeken bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van het innovatieprogramma zij intensieve samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en betrokken bewoners van de regio.  

 

Opzet Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport is medio 2016 aan de slag gegaan. Het is een samenwerkingsverband van het rijk, de provincie, gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en Eindhoven Airport dat werkt aan de uitvoering van het kabinetsbesluit. De heer Pieter van Geel is de onafhankelijk voorzitter. De Uitvoeringstafel bestaat uit een Bestuurlijke Regiegroep en twee werkgroepen, de werkgroep Monitoring van de Uitvoering en de werkgroep Innovatie. Binnen deze werkgroepen worden de afspraken uit het kabinetsbesluit vertaald naar onderzoek en uitvoering. De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport rapporteert over de uitvoering van het kabinetsbesluit aan het bevoegde gezag, de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De opdracht loopt tot eind 2019.

 

 

PDF icoon20170219 Algemene presentatie UEA (583 kB)

PDF icoonDeel 1 presentatie Evaluatie 1b (156 kB)

PDF icoonDeel 2 presentatie Evaluatie 1b (111 kB)

PDF icoonGeluidsmanagement luchthavens_voorstel NLR 20170216 (940 kB)

PDF icoonPresentatie NLR over Evaluatie vliegroute 1b (2.6 MB)

PDF icoonProgramma Informatiebijeenkomst 20 februari 2017 UEA (38 kB)

PDF icoonStichting Leefbaarheid presentatie tbv 20 februari 2017 (863 kB)

PDF icoonWerkgroep Monitoring van de Uitvoering (98 kB)

PDF icoonRapport Evaluatie route 1b def (3.9 MB)