Update ontwikkelingen Eindhoven Airport en sturingsmodel voor civiel geluid

11-06-2022

Samen op de hoogte is het online platform van het Luchthaven Eindhoven Overleg. Daarnaast is Samen op de hoogte dé informatiebron voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rondom Luchthaven Eindhoven (de overkoepelende term voor zowel het militaire als het civiele luchtverkeer van en naar Eindhoven). Hier vindt u informatie over bijvoorbeeld vliegroutes, baangebruik en militaire oefeningen. Ook kunt u hier actueel vliegverkeer volgen en een melding doen over geluidhinder.

Eén loket voor vragen, informatie en meldingen

Structureel overleg met omwonenden en andere belanghebbenden over ontwikkelingen van het vliegverkeer is belangrijk. Samen op de hoogte wil hier een zo goed mogelijke bijdrage aan leveren. Met actuele informatievoorziening en kennisuitwisseling over vliegverkeer. En met de mogelijkheid om geluidhinder te melden, ter verbetering van hinderbeperkende maatregelen. Zo willen we de relatie tussen Luchthaven Eindhoven en omgeving versterken.

Alles over vliegverkeer. Informatief, begrijpelijk en transparant

Samen op de hoogte is een onafhankelijk platform en wordt onderhouden door het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). De redactie doet haar best om de (soms complexe) informatie zo begrijpelijk en transparant mogelijk te maken. Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website? Neem dan contact met het secretariaat van het LEO.

Op 31 mei jl. heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een Kamerbrief verstuurd over regionale luchthavens van nationale betekenis.

Hierin staat dat Schiphol en de regionale luchthavens de wens hebben om beter en meer met elkaar samen te werken voor de publieke belangen uit de Luchtvaartnota. Vanuit het Rijk vindt ondersteuning plaats door overdracht van kennis en expertise, ondersteuning met beleid, het stimuleren van innovaties en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Via de brief is de Tweede Kamer ook geïnformeerd over Eindhoven Airport (EA) ten aanzien van de zienswijzeprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de start van de m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage). U kunt hier meer over lezen in de Kamerbrief die onderaan dit bericht als download is toegevoegd.

 

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft advies uitgebracht over de NRD. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke organisatie. Zij adviseert over de inhoud van notities reikwijdte en detailniveau (NRD) en toetst of milieueffectrapporten (MER) alle informatie bevatten om het milieubelang goed mee te wegen bij het besluit. De Commissie schrijft zelf geen NRD of MER. Ook neemt de Commissie geen besluit over een project of plan. Zij beslist dus ook niet over de wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven. Dat doet het bevoegd gezag, in dit geval de staatssecretaris van Defensie in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Defensie en IenWbestuderen het advies van de Commissie m.e.r. en de binnengekomen zienswijzen en zullen hier op reageren in de zogeheten reactienota (verwacht in de zomer). Het advies van de Commissie m.e.r. is onderaan dit bericht als download te vinden.  

 

Aanstaande 22 juni zal het Luchthaven Eindhoven Overleg, de participatiestructuur voor de omgeving rond de luchthaven Eindhoven, weer vergaderen. De bijeenkomst zal fysiek plaatsvinden op een nader te bepalen locatie in Eindhoven. Vooralsnog zal het middagdeel bestaan uit samenkomsten van de LEO Werkgroepen en een informatiesessie. Vanaf 19:00 zullen de kamers Ontwikkeling Eindhoven Airport (civiel) en Commissie Voorlichting en Milieu (militair) vergaderen. De vergaderingen zijn openbaar.  

Tijdens de LEO-vergadering zal door Defensie en IenW een update worden gegeven over het sturingsmodel voor civiel geluid en informatie over onderzoeken naar vlootvernieuwing die de komende jaren op EA zal plaatsvinden. Volgens de adviezen van Pieter van Geel is vlootvernieuwing de basis voor vermindering van de civiele geluidbelasting. Ook zal gesproken worden over de planning voor het MER (milieueffectrapport) waarin diverse scenario’s en milieueffecten worden onderzocht ten behoeve van de besluitvorming door het Rijk over de normstelling voor de afname van de civiele geluidbelasting in 2026 en de wijziging van het luchthavenbesluit.

 U bent van harte welkom de LEO-vergadering op 22 juni a.s. bij te wonen. Aanmelden kan hier.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.