Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Privacy Statement

Wij respecteren uw privacy en zullen uw persoonlijke informatie daarom vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Daarbij houden wij ons aan de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals hierna wordt toegelicht. Wij adviseren u een en ander aandachtig door te nemen.

 

Toepassing

Wij willen door middel van deze Privacy Statement transparant zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Statement geldt voor bezoekers van www.samenopdehoogte.nl en melders die een melding doen over (hinder door) het vliegverkeer.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

De door u in het meldingformulier verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door het meldingenbureau van Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport N.V. (hierna: “het meldingenbureau”). Het meldingenbureau is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking ten behoeve van de registratie en afhandeling van alle meldingen over lucht- en grondgebonden geluidhinder van de luchthaven. Het meldingenbureau werkt samen met het Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering (BGZR) van de Koninklijke Luchtmacht. BGZR is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle meldingen betreffende militaire vliegbewegingen buiten de controlezone van vliegbasis Eindhoven.

 

De volgende persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinde(n) verwerkt:

  • Uw geslacht, zodat we weten hoe we u moeten aanspreken als we u benaderen.
  • Uw naam, zodat we weten met wie we contact hebben.
  • Uw telefoonnummer, zodat we u (indien gewenst) telefonisch contact met u kunnen opnemen.
  • Uw e-mailadres, zodat we u een bevestiging van de registratie van uw melding per e-mail kunnen sturen en/of uw vraag per mail kunnen beantwoorden. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor andere communicatiedoeleinden verband houdende met uw melding, zoals bijvoorbeeld het versturen van (persoonlijke) uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten.
  • Uw adresgegevens en de datum, tijd en omschrijving van overlast, zodat wij uw melding kunnen koppelen aan het hinder veroorzakende vliegtuig.

 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt om uw melding te registeren en in behandeling te nemen, gedane meldingen te analyseren en om informatie te verzenden aan omwonenden met betrekking tot het vliegverkeer op, vanaf en naar de luchthaven.

 

Indien u een telefonische melding indient, wordt uw telefonische boodschap opgenomen door een antwoordapparaat met als doel uw telefonische bericht op een later tijdstip te beluisteren en te registreren. Indien u heeft aangegeven een terugkoppeling te willen krijgen, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld op het door u doorgegeven telefoonnummer. Uw telefonische melding wordt nadat deze door het meldingenbureau is beluisterd en geregistreerd van het antwoordapparaat gewist.

Per kwartaal worden alle ingediende meldingen verwerkt in een rapportage aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM). Deze rapportage heeft betrekking op de meldingen die het meldingenbureau heeft ontvangen en bevat geen analyse(s) van uw persoonsgegevens. De gegevens verwerkt in deze rapportages zijn niet tot personen herleidbaar. In de jaarrapportages worden tevens patronen, trends en bijzonderheden vermeld, zonder dat daarbij persoonsgegevens worden doorgegeven.

 

Beschermen en bewaren van uw gegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van het meldingenbureau die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Met partners die (een deel van) de uitvoering van de diensten of werkzaamheden voor hun rekening nemen, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomsten is afgesproken dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en altijd de voorschriften van de AVG en aanverwante privacywet- en regelgeving in acht moeten nemen.

 

Wij zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zullen er niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan nodig is en zullen we deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Voor de verwerking van persoonsgegevens worden telkens een passende bewaartermijn vastgesteld.

 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De persoonsgegevens die u op grond van uw toestemming aan ons heeft verstrekt, worden bewaard tot dat u uw toestemming intrekt.

 

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

  1. Diegenen binnen het Samen Op De Hoogte en/of het meldingenbureau belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebeid van de verwerking van uw persoonsgegevens of diegenen die daarbij betrokken zijn;
  2. (Sub)verwerkers die worden ingeschakeld om bepaalde taken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren;
  3. Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of voor zover daartoe aanleiding is vanwege bijvoorbeeld telefonische en/of schriftelijke bedreigingen.

 

Het meldingenbureau verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, anders dan noodzakelijk voor het afhandelen van klachten, andere met de melding verband houdende communicatiedoeleinden of het onderzoeken van telefonische en/of schriftelijke bedreigingen.

 

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Wij kunnen in bepaalde gevallen persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EU, maar zullen er daarbij altijd voor zorgen dat dit conform wettelijke voorschriften gebeurt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de EU model contractvoorwaarden.

 

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens hebben verzameld, heeft u als betrokkene het recht om bij ons een verzoek tot inzage, rectificatie of het wissen van die gegevens in te dienen. Ook kunt u ons vragen om de gegevens over te dragen aan een andere partij, of om deze slechts beperkt te verwerken. Als laatste kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking.

 

In specifieke situaties zijn wij niet gehouden gehoor te geven aan een verzoek van een betrokkene, gebaseerd op deze rechten, namelijk indien het beperken van de rechten van betrokkenen noodzakelijk is voor de waarborging van bijvoorbeeld: de nationale of openbare veiligheid, ter voorkoming van of onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van de bescherming van de rechten of vrijheden van anderen.

 

Hieronder wordt verder uitgelegd welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast wordt toegelicht wanneer en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 

Recht op inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en de volgende informatie:

a) de verwerkingsdoeleinden;

b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, inclusief ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

e) dat de betrokkene het recht heeft te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

f) dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief ‘profilering’, indien toepasselijk.

 

Recht op rectificatie of aanvulling

U kunt ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of – met inachtneming van de doeleinden van de verwerking – onvolledigheden aan te vullen.

 

Recht op vergetelheid

U heeft het recht om een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens bij ons in te dienen en wij zijn verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen wanneer bijvoorbeeld een van de volgende gevallen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) u trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als:

a) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist;

b) de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

c) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) u (overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG) bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw belangen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder omstandigheden en uitsluitend indien dit technisch mogelijk is, heeft u het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

Recht van bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder als er profielen op basis van uw persoonsgegevens zijn aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

 

Toestemming intrekken

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 

Uitoefenen rechten, vragen, klacht of bezwaar

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u mailen naar .... Daarbij ontvangen wij graag een kopie of scan van uw geldig identiteitsbewijs. Vergeet daarbij niet uw foto en BSN (rechtsboven en onderaan in de cijferreeks van uw identiteitsbewijs) af te schermen. Na identificatie zullen wij binnen vier (4) weken beslissen op uw verzoek, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

 

Als u vragen hebt over deze Privacy Statement of klachten heeft over ons privacybeleid, of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het meldingenbureau, dan kunt u contact met ons opnemen via .... Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door het meldingenbureau, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

 

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2018.