Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Nieuws

Eindhoven, 29 juli 2020

 

Eindhoven Airport 2020-2030 – uitvoering advies Proefcasus Eindhoven Airport

Met dit bericht informeert de Stuurgroep Eindhoven Airport  u over een aantal ontwikkelingen van de uitvoering van de 5 speerpunten uit het advies van de heer Pieter van Geel over de Proefcasus Eindhoven Airport.

 

Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)
De Luchthaven Eindhoven krijgt een nieuwe overlegstructuur. Dit is een aanbeveling bij het speerpunt ‘vertrouwen vanuit de omgeving’. Op 23 juni 2020 hebben twee kwartiermakers advies uitgebracht over  de opzet van een nieuwe, permanente overlegstructuur rondom Eindhoven Airport en vliegbasis Eindhoven. Tijdens een bestuurlijk overleg begin juli is besloten om dit advies te volgen en het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) te gaan oprichten. Het LEO bestaat uit een breed overleg, de Brede Overlegtafel, met daarnaast twee kamers: de kamer Ontwikkeling Eindhoven Airport en de kamer COVM Eindhoven.

 

De minister van IenW heeft mede namens de andere partijen van het bestuurlijk overleg de heer Van Geel gevraagd om gedurende de inregelperiode van één jaar als interim-voorzitter het voortouw te  nemen bij de oprichting van het LEO. In de zomerperiode werven de overheden samen met een vertegenwoordiger van de omwonenden een secretaris voor de civiele kamer ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport’. Deze zal nauw samenwerken met de secretaris van de militaire kamer COVM Eindhoven.

Ook voor de  andere speerpunten zijn weer stappen gezet, zie hiervoor de link naar de kamerbrief, opdrachtbrief aan de voorzitter en het advies van kwartiermakers over de nieuwe overlegstructuur.

 

PDF icoon20200729 Kamerbrief eindhoven-airport-2020-2030-uitvoering-advies-proefcasus-eindhoven-airport (229 kB)

 

PDF icoonbijlage-1-brief-van-geel-luchthaven-eindhoven-overleg-leo-interim-voorzitterschap (134 kB)

 

PDF icoonbijlage-2-eindrapport-luchthaven-eindhoven-overleg (2.2 MB)

 

 

 

Eindhoven, 1 mei 2020

 

Via onderstaande link treft u informatie aan over de toekomst van Eindhoven Airport na mei 2020.

 

PDF icooninfobulletin toekomst Eindhoven Airport mei 2020 (802 kB)

 

 

 

Eindhoven, 5 februari 2020

 

Medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 2020-2021 

Op 20 december 2019 is namens de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Eindhoven Airport een nieuwe vergunning voor burgermedegebruik afgegeven. Op basis van deze vergunning mag Eindhoven Airport gebruik maken van de vliegbasis Eindhoven.

De vergunning geldt tot en met 31 december 2021. Met de vergunning wordt invulling gegeven aan het advies dat de heer Pieter van Geel voor de korte termijn heeft uitgebracht na de Proefcasus Eindhoven Airport. Voor de korte termijn (jaren 2020 en 2021) geldt een ‘pas op de plaats’: het aantal vliegtuigbewegingen per jaar wordt begrensd op 41.500. Ook is het vanaf het winterseizoen 2020, dat start op 25 oktober 2020, zijn geplande landende vluchten na 23.00 uur niet meer toegestaan.

 

Voor de lange termijn (2022 – 2030) gaat voortaan gestuurd worden op afname van de geluidsbelasting als gevolg van het civiele vliegverkeer in plaats van op aantallen vliegtuigbewegingen. Dat wordt de komende periode nader uitgewerkt.
Op 20 december 2019 is de Tweede Kamer over de nieuwe vergunning voor burgermedegebruik geïnformeerd.

 

De tekst van de vergunning en de Kamerbrief zijn hieronder te downloaden.

 

PDF icoonKamerbrief burgermedegebruiksvergunning EA 2020_2021 (42 kB)

 

PDF icoonVergunning burgermedegebruik EA 2020 -2021 (550 kB)

 

 

Eindhoven, 12 december 2019

 

Bestuurlijk Overleg dd. 5 december 2019
Bestuurlijke notitie -  uitvoering “Eindhoven Airport 2020-2030”

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Defensie en de regionale partijen (de randgemeenten, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en Eindhoven Airport) hebben in het Bestuurlijk Overleg van 5 december 2019 afspraken gemaakt over de wijze waarop het advies van de heer Pieter van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tussen 2020 en 2030 uitgevoerd zal worden. Zodoende zal ook het vervolgtraject door de regionale partijen en het Rijk gezamenlijk worden opgepakt.

In de bijgevoegde Bestuurlijke notitie -  uitvoering “Eindhoven Airport 2020-2030” is op hoofdlijnen beschreven hoe de vijf speerpunten uit het advies uitgevoerd worden. Sinds het overhandigen van het advies door de heer Van Geel en het kabinetstandpunt van
6 september jl. zijn al de nodige stappen gezet. De komende periode zullen de plannen uit de bestuurlijke notitie verder worden uitgewerkt. Net als tijdens de Proefcasus Eindhoven Airport zijn, en worden, omwonenden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hierbij nadrukkelijk betrokken.

 

Korte termijn:

Medegebruiksvergunning 2020 en 2021
De staatssecretaris van Defensie is in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat voornemens Eindhoven Airport een nieuwe medegebruiksvergunning te verlenen voor de jaren 2020 en 2021. In de ontwerpvergunning is conform het advies van Van Geel een zogenoemde ‘stand still’ met betrekking tot het maximum aantal vliegtuigbewegingen opgenomen. De huidige beschikbare geluidsruimte wordt voortgezet met daarbij de kanttekening dat er maximaal 41.500 vliegtuigbewegingen per jaar zijn toegestaan. Daarnaast is in de vergunning onder andere opgenomen dat vanaf 25 oktober 2020 geen geplande vluchten na 23:00u meer zijn toegestaan. De ontwerpvergunning ligt tot medio december voor advies voor aan de COVM. De definitieve vergunning zal eind december in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

PDF icoonNotitie uitvoering Eindhoven Airport 2020-2030 (65 kB)

 

 

 

Eindhoven, 26 november 2019

 

Kwartiermaker Nieuwe Permanente Overleg- en participatiestructuur benoemd

Om omwonenden en andere belanghebbenden doorlopend te betrekken bij besluitvorming over het gebruik en de ontwikkeling van Eindhoven Airport, wordt de komende maanden een nieuwe overlegstructuur ontwikkeld.

 

De ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’stelt, in lijn met het advies van Van Geel, een kwartiermaker aan om de nieuwe overlegstructuur in overleg met de omgeving en andere betrokkenen uit te werken. De Stuurgroep Eindhoven Airport is dan ook blij in bureau Happy Together een kwartiermaker gevonden te hebben die met dezelfde openheid en transparantie van de Proefcasus de nieuwe overlegstructuur gaat vormgeven.

 

Happy Together is een creatief strategisch communicatieadviesbureau, werkzaam in zowel publiek als privaat domein. Zij hebben ruime ervaring in het slaan van bruggen tussen beleid en omgeving, door mensen en hun verwachtingen centraal te stellen. Van de Kwartiermaker wordt gevraagd in een creatief proces met alle relevante stakeholders een opzet van de permanente structuur uit te werken en voorbereidingen te treffen voor het opzetten van de structuur en voor de invulling van de functie van de onafhankelijke voorzitter en secretariaat. De Kwartiermaker is de spreekwoordelijke spin in het web, waarbij ze zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor iedereen: van burger tot bestuurder, van bedrijfsleven en milieuorganisatie tot student. Op basis van deze uitwerking wordt de Stuurgroep in het voorjaar van 2020 geadviseerd over de nieuwe overlegstructuur. Momenteel werkt Happy Together in opdracht van de Stuurgroep ook aan een plan van eisen en wensen voor de vernieuwde website samenopdehoogte.nl.

 

Robert Claassen Peter Rademaker

Robert Claassen

...

Peter Rademaker

Peter@happytogether.nl

            

“Robert Claassen en Peter Rademaker zijn beiden creatief-strategisch adviseur van HappyTogether.

Als duo hebben Robert en Peter ruim twintig jaar ervaring in het overheidsdomein, zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Onze gezamenlijke rol is om, met behoud van inhoud en authenticiteit, soms complexe projecten of trajecten communicatief, inspirerend en aantrekkelijk te maken.”

 

 

 

 

Den Haag, 6 september 2019

 

Kabinetsreactie op het advies van de heer van Geel – Proefcasus Eindhoven Airport

 

Het kabinet heeft op vrijdag 6 september met een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op het advies van Pieter van Geel over de Proefcasus Eindhoven Airport. De Proefcasus is in oktober 2018 gestart om samen met omwonenden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennispartners te komen tot een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gerichte ontwikkeling van de luchthaven. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de staatssecretaris van Defensie zijn blij met de positieve reacties die het advies van Van Geel heeft gekregen, en vinden het advies een goede basis om samen met de omgeving te werken aan de toekomst van Eindhoven Airport.

 

Kernpunten van de brief:

 

Voor de korte termijn (2020 – 2021) wordt gekozen voor een ‘pas op de plaats’. Daarom zal het huidige aantal vliegtuigbewegingen van 41.500 ook voor 2020 en 2021 als maximum vastgelegd worden. Bovendien wordt er op ingezet dat vanaf het zomerseizoen van 2020 er geen geplande late avondvluchten (na 23 uur) meer zijn. Dit zorgt dan direct voor minder hinder voor de omgeving.

 

Voor de lange termijn (2022 – 2030) gaat voortaan gestuurd worden op afname van geluidsbelasting in plaats van op aantallen vliegtuigbewegingen. Er gaat een concrete norm voor de afname van de geluidbelasting vastgelegd worden. Om daaraan te voldoen zal de luchthaven onder meer het gebruik van stille en schone vliegtuigen flink moeten stimuleren. Alleen wanneer de luchthaven beter presteert dan de norm vraagt, kan er groei verdiend worden. Dit nieuwe sturingsmodel gaat de komende maanden samen met omwonenden, bedrijfsleven en regionale overheden worden uitgewerkt. Hierbij wordt ook de Challenge Group uit de Proefcasus weer betrokken.

 

Nieuwe overlegstructuur

Om omwonenden en andere belanghebbenden doorlopend te betrekken bij besluitvorming over het gebruik en de ontwikkeling van Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven wordt de komende maanden een nieuwe overlegstructuur ontwikkeld. Ook wordt gewerkt aan een toegankelijker nieuwe website die eind 2019 de huidige website ‘Samen op de Hoogte’ vervangt.

 

Afspraken regio

Eind oktober zullen de minister van IenW en de staatssecretaris van Defensie in een bestuurlijk overleg met de regio afspraken maken hoe gezamenlijk verder invulling gegeven wordt aan het advies van Van Geel.

 

PDF icoonKamerbrief -eindhoven-airport-na-2019-reactie-op-het-advies-van-de-heer-van-geel-opnieuw-verbonden (188 kB)

 

 

 

14 juni 2019

 

MASTERCLASS

 

Geachte omwonende,

 

Namens de vliegbasis Eindhoven mag ik u uitnodigen voor de Masterclass Geluid op donderdag 4 juli a.s. vanaf 19:00u. De masterclass is bedoeld om buren/belangstellenden te informeren over het thema geluid. Bij de masterclass zijn onder andere vertegenwoordigers van de vliegbasis, van het NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) en To70 aanwezig.

 

Inschrijven voor deze masterclass kan tot en met maandag 1 juli a.s. via het mailadres: ... onder vermelding van 'Aanmelding Masterclass'. Omdat deze bijeenkomst plaats vindt op de vliegbasis Eindhoven, dient u de volgende gegevens bij uw inschrijving te vermelden;

-Naam

-Voornaam

-Geboortedatum

-Adres

-ID-type (paspoort/ID-kaart)

-Nummer van paspoort/ID-kaart.

 

Vergeet niet uw paspoort of ID-kaart mee te nemen, deze is nodig voor de toegang op de vliegbasis Eindhoven!!

 

Deze uitnodiging zal via de website van de COVM en Samenopdehoogte ook breder gecommuniceerd worden. Zodra het maximum aantal bezoekers is bereikt, zal dit worden vermeld.

 

Graag tot 4 juli!

 

Majoor G.N.C. (Gilbert) Stout

Communicatieadviseur vliegbasis Eindhoven

 

 

 

 

29 maart 2019

 

Aanvulling analysefase: hypothetische krimpscenario

 

Eind 2017 hebben het Rijk en regio besloten om samen een traject te starten om via een stapsgewijs proces te komen tot een perspectief op de toekomst van de luchthaven Eindhoven Airport na 2019. Een proces waarbij overleg met en betrokkenheid van belanghebbenden centraal staat. De provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de ring-gemeenten (vertegenwoordigd door de wethouders van de gemeenten Best en Eersel), Eindhoven Airport en de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat werken samen in de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’. Het Rijk is bevoegd gezag en voert de procesregie.

 

De partijen zijn gestart met een analysefase om, aan de hand van vier onderzoeksscenario’s, inzicht te verkrijgen in de impact en mogelijke aandachts- en knelpunten voor leefbaarheid, milieu, duurzaamheid, landzijdige bereikbaarheid, luchthaven infrastructuur en luchtruim van een hypothetische groei van het aantal vliegtuigbewegingen in de periode 2020-2030. Ook zijn de economische effecten in kaart gebracht. De analysefase is in de zomer van 2018 afgerond en de resultaten zijn openbaar gemaakt via de website www.Samenopdehoogte.nl.

 

In aanvulling op deze resultaten van de analysefase en mede naar aanleiding van de reacties van omwonenden tijdens de brede informatieavond over de Proefcasus Eindhoven Airport op 10 oktober 2018, heeft de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 besloten ook te laten onderzoeken wat de effecten van een hypothetisch krimpscenario van 30.000 vliegtuigbewegingen zijn.

 

Aanpak van de onderzoeken

Voor de vergelijkbaarheid met de eerdere resultaten van de analysefase is besloten dezelfde aspecten te onderzoeken, tenminste voor zover er een effect te verwachten valt als gevolg van een krimp van het aantal vliegtuigbewegingen:

 

-       Geluid en externe veiligheid

-       Emissies van CO2 en NOx, PM10

-       Economische effecten

 

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van een hypothetisch krimpscenario van 30.000 vliegtuigbewegingen op het luchtruim, de airportinfrastructuur en landzijdige bereikbaarheid omdat in de eerdere onderzoeken al was vastgesteld dat er bij het referentiescenario van 43.000 vliegtuigbewegingen geen knelpunten te verwachten waren en die er derhalve ook niet zullen zijn in een situatie met 30.000 vliegtuigbewegingen.

 

Evenals het geval was bij de eerdere onderzoeken in het kader van de analysefase is dit aanvullende onderzoek niet bedoeld om uitputtend te zijn. Het onderzochte hypothetische krimpscenario is geen beleidsoptie op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden. Het doel was en is om een eerste beeld te krijgen van effecten van een hypothetisch krimpscenario en inzicht in aandachtspunten en mogelijke knelpunten. De resultaten van het krimpscenario zijn, evenals de resultaten van de hypothetische groeiscenario’s input voor de Proefcasus Eindhoven Airport.

 

 

PDF icoonEmissies Eindhoven Airport (krimpscenario) (588 kB)

 

PDF icoonGeluid Eindhoven Airport (krimpscenario) (7.2 MB)

 

PDF icoonEconomisch rapport Eindhoven Airport (krimpscenario) (379 kB)

 

 

21 september 2018

 

Toelichting rapport stikstofdepositie

Het rapport over stikstofdepositie van de gemeente Eindhoven maakt onderdeel uit van het proces waarbij Rijk en regio in kaart brengen welke onderwerpen de aandacht verdienen in het lopende proces voor de toekomstige ontwikkeling van de burgerluchtvaart vanaf Eindhoven Airport. In het rapport is op basis van uiteenlopende scenario’s gekeken naar de invloed van Eindhoven Airport op de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden in Noord-Brabant.

Er kunnen op basis van dit rapport over stikstofdepositie geen conclusies worden getrokken over de (on)mogelijkheden van de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven.

Als er in de toekomst op basis van een zorgvuldig proces (zie informatie proefcasus Eindhoven Airport) besloten wordt tot groei, dan zal het Rijk Eindhoven Airport als prioritair project aanwijzen voor de Programma Aanpak Stikstof. Het programma zorgt er voor dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is voor de uitvoering van de Rijksprojecten. Via de  programma-aanpak is geborgd dat er geen verslechtering in natuurgebieden optreedt. Via bronmaatregelen neemt de stikstofdepositie af. Met name hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De eventuele reservering in het programma voor Eindhoven Airport gaat niet ten koste van de ontwikkelruimte voor vergunningen voor niet-prioritaire projecten, zoals vergunningen voor landbouwbedrijven.

 

Zie voor meer uitleg over de werking van PAS en prioritaire projecten: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/pas/algemeen/Programma%20Aanpak%20stikstof%2018%20december%202017.pdf  en https://www.aerius.nl/nl/factsheets/beleidsuitgangspunten-bij-berekenen-ontwikkelingsbehoefte/07-11-2016

 

Zie voor proefcasus Eindhoven:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/13/eindhoven-airport-proefcasus-voor-duurzame-ontwikkeling-luchtvaart

 

 

3 september 2018

 

Traject Eindhoven Airport na 2019

In december 2017 is onder regie van het Rijk het proces ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019’ gestart om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor de luchthaven na 2019. Bij dit gezamenlijke proces zijn de gemeente Eindhoven, de randgemeenten, de provincie Brabant, Eindhoven Airport en de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat betrokken. Het Rijk is bevoegd gezag en voert de procesregie. De aanleiding voor het traject is het aflopen van de huidige vergunning voor civiel medegebruik voor Eindhoven Airport per 31 december 2019. Voor het civiele gebruik van de vliegbasis Eindhoven door Eindhoven Airport zal met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe medegebruiksvergunning aan Eindhoven Airport moeten worden afgegeven, ongeacht de keuze over een eventuele verdere ontwikkeling. De voorbereiding voor een nieuwe medegebruiksvergunning zal in het voorjaar van 2019 worden gestart.

Daarnaast bereikt Eindhoven Airport naar verwachting eind 2019 de grens van het maximale toegestane aantal civiele vliegtuigbewegingen van 43.000 per jaar. Daarmee ligt de vraag voor, welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 wenselijk en realiseerbaar is.

Met het oog daarop is mede op verzoek van de regio eind 2017 gestart met een eerste analyse (een vooronderzoek) van belangrijke aspecten rond de luchthaven. Het doel was om toe te werken naar een gezamenlijke feitenbasis, waarbij het zichtjaar 2030 is.

 

In de analysefase zijn de vijf onderstaande thema’s nader uitgewerkt. Onder regie van de partij (die tussen haakjes staat) is aan de hand van een viertal hypothetische onderzoeksscenario’s (uiteenlopend van geen verdere groei tot groei naar 100.000 vliegtuigbewegingen in 2030) geschetst wat de impact en mogelijke aandachtspunten en knelpunten zijn.  Ook is een samenvatting opgesteld.

  1. Airport Infrastructuur (Eindhoven Airport)
  2. Luchtruim/Luchtzijdige bereikbaarheid (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  3. Economische spin-off (provincie Noord-Brabant, Eindhoven Airport)
  4. Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid LMD (gemeente Eindhoven)
  5. Landzijdige bereikbaarheid (provincie Noord-Brabant)

 

In opdracht van de gemeente Eindhoven zijn in aanvulling hierop de volgende onderzoeken uitgevoerd:

- stikstofdepositie

- co 2 hele vlucht

 

Aanpak van de onderzoeken

De onderzoeken zijn in enkele maanden uitgevoerd en hebben niet als doel uitputtend te zijn. De onderzochte scenario’s zijn geen beleidsopties op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden. Doel van de onderzoeksrapporten was om een eerste beeld te geven van de belangrijkste aandachtspunten en knelpunten voor het vervolgproces. De betrokken partijen beschouwen in gezamenlijkheid dat de resultaten van de analysefase zinvolle eerste bouwstenen voor een vervolgtraject zijn.

 

Vervolg: proefcasus Eindhoven Airport en informatiebijeenkomst

Rijk en regio vinden het belangrijk dat de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport op een zorgvuldige manier gebeurt, met betrokkenheid van een groot aantal belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Daarom willen Rijk en regio de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aangrijpen voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus zal worden begeleid door een onafhankelijke en externe verkenner. Na de zomer zal de naam van de verkenner worden bekendgemaakt.

Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen nauw worden betrokken bij de proefcasus. Tijdens de Informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport op 10 oktober zal de regio in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op een ontwerp van een plan van aanpak. Daarbij zullen ook de resultaten van de in het kader van de analysefase uitgevoerde onderzoeken worden gepresenteerd. Details over deze bijeenkomst en de uitnodiging volgen in september. 

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de onderzoeken? Deze kunt u richten aan: ...

 

PDF icoonSamenvatting analysefase Eindhoven Airport na 2019 (875 kB)

PDF icoonAIRPORT INFRASTRUCTUUR (2.7 MB)

PDF icoonLUCHTRUIM-LUCHTZIJDIGE BEREIKBAARHEID (9.6 MB)

PDF icoonECONOMISCHE SPIN OFF (1.3 MB)

PDF icoonLEEFBAARHEID MILIEU EN DUURZAAMHEID (GELUID) (5.5 MB)

PDF icoonLEEFBAARHEID MILIEU EN DUURZAAMHEID (LTO-EMISSIES) (1018 kB)

PDF icoonLANDZIJDIGE BEREIKBAARHEID (1.7 MB)

PDF icoonLANDZIJDIGE BEREIKBAARHEID BIJLAGEN (10.5 MB)

 

PDF icoonCO2-emissies_Eindhoven_Airport_DEF (682 kB)

PDF icoonNotitie_Stikstofdepositiebijdrage_irt_PAS (2.2 MB)

 

 

 

13 juli 2018

 

Eindhoven Airport proeftuin voor duurzame ontwikkeling luchtvaart

 

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie hebben met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en Eindhoven Airport afgesproken te starten met een proefcasus waarbij (innovatieve) maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport in een gezonde leefomgeving. De luchthaven in Noord-Brabant wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.

 

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) hebben dat deze week bij een bestuurlijk overleg afgesproken met gedeputeerde Van der Maat, wethouder List van Eindhoven, de Bestse wethouder Van Schuppen namens de randgemeenten en algemeen directeur Meijs van Eindhoven Airport. De proefcasus moet in beeld brengen hoe een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld in de regio, die een economische meerwaarde heeft en waarbij ook wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. Voorwaarde is dat militaire operaties op de vliegbasis Eindhoven niet worden belemmerd. Rijk en regio willen dat bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus.

 

Het pionierwerk in de regio Eindhoven zal plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijke nog te benoemen verkenner. De komende maanden wordt een plan van aanpak opgesteld. In de regio Eindhoven is de afgelopen periode op basis van vier hypothetische scenario’s voor een mogelijke luchthavenontwikkeling gekeken naar de impact en mogelijke knelpunten op het gebied van onder meer leefbaarheid, milieu, bereikbaarheid en economie. De analyses worden binnenkort afgerond en met de bewoners in de omgeving en andere belanghebbenden gedeeld.

 

 

“In opdracht van de gemeente Eindhoven zijn in aanvulling hierop de volgende onderzoeken uitgevoerd:

- stikstofdepositie

-co 2 hele vlucht.”