Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Proefcasus en Participatie

Eindhoven, 12 juli 2019

 

'Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’: unaniem steun voor Advies Proefcasus Eindhoven Airport

 

Trots, waardering en tevredenheid voor advies Van Geel vanuit de regio

Eindhoven Airport, de gemeente Eindhoven, de randgemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben vandaag hun gezamenlijke reactie op het advies Proefcasus Eindhoven Airport gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie. Deze partijen, vertegenwoordigd in de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019,’ spreken unaniem hun steun uit voor het advies van onafhankelijk verkenner Van Geel over de ontwikkelrichting van de Eindhovense luchthaven tot 2030.  

Eindhoven Airport, de gemeente Eindhoven, de randgemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben grote waardering en respect voor oud-staatsecretaris Pieter van Geel en voor het proces dat is gevoerd. De regio hecht er sterk aan ook in het vervolgtraject een actieve rol te blijven spelen. Ze wil de positieve energie die met de Proefcasus is losgemaakt vasthouden om de trots in de regio voor de luchthaven te verstevigen en verder uit te bouwen.

De leden van de Stuurgroep ondersteunen unaniem de door Van Geel voorgestelde sturingsmethodiek op geluidnormen in plaats van vliegtuigbewegingen en de gestelde ambitie van 30% geluidreductie in 2030. Zij willen als regio middels een transparant proces in gezamenlijkheid met de minister en staatssecretaris komen tot snelle concretisering van het advies en tot een ontwikkelpad voor de periode 2022-2030. Voor de korte termijn (de jaren 2020 en 2021) is er eensgezindheid dat een ‘pas op de plaats’ gewenst is.

Volgens de partijen biedt het breed gedragen advies kansen om Eindhoven Airport een kwaliteitsimpuls te geven die de binding van de luchthaven met de directe omgeving en de regio versterkt. Er is breed vertrouwen dat de voorgestelde permanente overlegstructuur voor een blijvende betrokkenheid en groeiend vertrouwen kan zorgen bij omwonenden en alle betrokken partijen. Om dit kracht bij te zetten, wordt op korte termijn een kwartiermaker gezocht die deze permanente overlegstructuur op gaat zetten. De partijen voelen het als hun verantwoordelijkheid om samen met alle andere belanghebbenden werk te maken van de verbinding van Eindhoven Airport met de regio om de trots voor onze luchthaven te verstevigen en uit te bouwen. 

 

Bijlage:

  • Gezamenlijke reactie Stuurgroep op advies Proefcasus Eindhoven Airport

 

PDF icoonBrief _ regionale leden Stuurgroep aan M IenW incl handtekeningen (22.1 MB)

 

 

Van Geel over toekomst Eindhoven Airport: ‘minder geluid vanaf 2020’

 

DEN HAAG, 25 april 2019 - Hoe kun je vanuit de Brainport regio Eindhoven bezien uitwerking geven aan de transitie naar een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het advies dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel vandaag in het kader van de Proefcasus Eindhoven Airport overhandigde aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

 

In het traject van de Proefcasus heeft Van Geel als onafhankelijke verkenner de verschillende belangen, meningen en feiten afgewogen en een zo breed mogelijk gedragen advies opgesteld. Van Geel: “Centraal in het advies – getiteld ‘Opnieuw Verbonden’ – staan vijf speerpunten waarmee Eindhoven Airport in samenwerking met de regio actief uitwerking kan geven aan de voorgestelde kwalitatieve ontwikkelrichting voor de luchthaven in de periode 2020-2030.”

 

Vijf speerpunten in advies van Geel

1.     Actief sturen op minder geluidbelasting

2.     Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen

3.     Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit

4.     Meerwaarde bieden voor de regio

5.     Vertrouwen vanuit de omgeving herstellen

 

30% minder geluidbelasting
Omdat het draagvlak voor een groei in vliegbewegingen (zoals in de afgelopen jaren) in de regio ontbreekt, stelt Van Geel een nieuw sturingsmodel voor dat insteekt op 30% minder geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019. “Tot nu toe wordt het aantal vluchten bepaald en kijken we naar de geluidbelasting. Ik pleit voor een koerswijziging van 180 graden. Stel een scherp handhaafbaar doel voor de geluidbelasting en kijk vervolgens welk aantal vluchten daarbij past. Bij een verdere vermindering van de geluidbelasting dan de gestelde norm kan de luchthaven groeipotentieel ‘verdienen’. Zo beloon je het inzetten van schone en stillere vliegtuigen.” 

 

Aan knoppen draaien
Voor een substantiële afname van de geluidshinder kun je volgens Van Geel aan verschillende knoppen draaien. “In de eerste plaats het aantal vliegtuigbewegingen, in de tweede plaats het aantal vluchten aan de randen van de dag en tenslotte de snelheid van vlootvernieuwing. Door op deze aspecten te sturen kan Eindhoven Airport samen met de luchtvaartmaatschappijen de verdere ontwikkeling van de luchthaven op een kwalitatieve wijze vormgeven.”  

 

Minder hinder op korte termijn
Over het aantal vliegbewegingen heeft Eindhoven Airport al aangegeven voor 2019 niet de vergunde ruimte van 43.000 vliegtuigbewegingen vol te vliegen, maar deze te beperken tot 41.500. Van Geel adviseert om dit aantal door te trekken tot de invoering van de nieuwe systematiek in 2022. “Voor een hinderreductie op de korte termijn stel ik voor geen geplande vluchten vanaf 23.00 uur meer te laten plaatsvinden.” 

 

AirBrainport
De Brainport regio Eindhoven leent zich bij uitstek voor technologische innovaties. Van Geel: “Denk aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame brandstoffen en energiedragers. Maar ook op het gebied van meettechniek en het ontwikkelen van rekenmodellen is innovatie mogelijk. In de regio wordt momenteel een regionaal meetnetwerk ontwikkeld om de luchtkwaliteit en het geluid in Zuidoost-Brabant, waaronder ook het gebied rondom Eindhoven Airport, te meten en te monitoren. Zet de talenten en de knappe koppen van de regio in om de luchthaven en de luchtvaart te verduurzamen.” 

 

Klimaatfonds
Om een structurele bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling, kan de luchthaven een koppositie nastreven als het gaat om de inzet en stimulering van duurzame brandstoffen. “Creëer een Klimaatfonds waarmee je de compensatie van de CO2-emissie via regionale compensatieprojecten kunt betalen. Het fonds kun je ook inzetten om de productie en inzet van duurzame brandstoffen in de ontwikkelfase te stimuleren.”

 

Luchtkwaliteit
Omwonenden maken zich in toenemende mate zorgen om de luchtkwaliteit en de effecten daarvan op de gezondheid. Dit blijkt ook uit de voorlopige resultaten van het belevingsonderzoek van de GGD. “Hoewel de luchtkwaliteit rondom Eindhoven Airport voldoet aan de normen, is het zaak om in te zetten op de reductie van stikstof- en fijnstofemissies”, benadrukt Van Geel. “Via het regionale meetnetwerk kun je de ontwikkelingen monitoren op basis van betrouwbare meetgegevens.”

 

Meerwaarde & vertrouwen
In zijn advies schetst de oud-staatssecretaris een luchthaven die - binnen de geluidskaders - meegroeit met de economische ontwikkeling van de Brainportregio (2,5%). Van Geel: “Een luchthaven die meerwaarde biedt, een visitekaartje is voor de innovatieve hightech regio met een passend bestemmingennetwerk. Om het vertrouwen van en de verbinding met de omgeving te herstellen, pleit ik voor het opzetten van een Permanente communicatie- en overlegstructuur waarmee de omgeving en andere belanghebbenden doorlopend betrokken zijn bij de ontwikkeling van de luchthaven.”

 

PDF icoonProefcasus Eindhoven Airport (1.9 MB)

 

 

header-samen-op-de-hoogte

 

Geachte heer / mevrouw,

 

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische ontwikkelingen en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraag in het kader van de Proefcasus Eindhoven Airport waarop we met elkaar in de afgelopen maanden een antwoord hebben gezocht.

 

Op donderdag 25 april is het zo ver, dan presenteer ik mijn advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Diezelfde avond licht ik het advies toe tijdens de vierde publieke bijeenkomst in het Evoluon.U bent van harte uitgenodigd bij de toelichting aanwezig te zijn en daarna vragen te stellen. De avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Schrijf u nu in!

 

In aanloop naar het advies 
Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen en bedrijven te betrekken bij een advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Overheden zijn op hun beurt betrokken via de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019. In de afgelopen maanden heb ik samen met het team van de Proefcasus zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Daarnaast zijn ook de meningen van alle belanghebbenden meegewogen.

 

Hoe gaat het nu verder?

Tijdens de bijeenkomst in het Evoluon licht ik u mijn advies toe en beantwoord ik uw vragen over het advies. Daarnaast wordt er ook tekst en uitleg gegeven over het vervolgtraject na de Proefcasus Eindhoven Airport. Dus bent u benieuwd naar het advies van Pieter van Geel en wat daar vervolgens mee gebeurt? Schrijf u dan snel in. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u van ons een mail met alle praktische informatie.

 

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,
Pieter van Geel
Onafhankelijk Verkenner Proefcasus Eindhoven Airport

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst 28 februari jl. 

 

 Via deze link vindt u het verslag van de informatiebijeenkomst die op 28 februari 2019 plaatsvond in het Evoluon, als ook de vragen die aan Pieter van Geel zijn gesteld. Ook vindt u op de site de presentaties van de diverse onderzoeken en per sessie een korte reportage.  Voor meer informatie over de verschillende thema’s, de onderzoeken en de actuele stand van zaken kunt u altijd terecht op de website van de Proefcasus Eindhoven Airport.

 

Dank voor uw komst en een fijn weekend. 

Met vriendelijke groeten, 

 

e ...
w proefcasus-eindhovenairport.nl