Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

 

Overzicht van (mede) gefinancierde projecten

 

versie 8 juli 2020

 

 

1) Eindhoven Noord Gezond


Aanvrager: AiREAS coöperatieve vereniging voor gezondheid, luchtkwaliteit en mobiliteit
Toegekend budget: € 38.950,=
Start project: 1 oktober 2018
Duur: 2 jaar

 

Korte beschrijving project:
De basis van deze aanvraag is gericht op datgene wat de omwonenden zelf kunnen doen om de leefbaarheid van hun eigen situatie te verbeteren. Dat is geen eenvoudige opgave mede door de diversiteit van vervuilende bronnen. Daarom willen de werkgroep Geluidshinder en milieu van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier, dorpsraad Acht en het bewonersinitiatief Woensel Eindhoven Noord:
• voor zichzelf middels metingen inzichtelijk maken waar nu echt de overlast vandaan 

• komt en hoe groot deze is?
• zelfstandig maatregelen kunnen nemen die de individuele leefbaarheid vergroten en
• verbeteren wanneer de inzichten eenmaal duidelijk zijn.
• op een onafhankelijke manier gegevens verzamelen om de onderhandeling met de
• verschillende bronnen en belangenpartijen te onderbouwen.
Men heeft verkozen om via lidmaatschap met AiREAS ( www.aireas.com ) deze aanvraag en behoefte gestalte te geven.

 

 

2) Leefbaarheid omgeving luchthaven Eindhoven: van fonds naar projecten

Aanvrager: HAS Hogeschool den Bosch
Toegekend budget: € 10.850,=
Start project: 11 februari 2018
Duur: 5 maanden

 

Korte beschrijving project:
Doelstelling van dit project is de toegankelijkheid van en naar het leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven verbeteren, zodanig dat dit de weg vrijmaakt voor aanvraag en realisatie van concrete projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied. Onderzoeksvragen die hiervoor beantwoord dienen te worden zijn:

-Zitten er in het proces om projecten in te dienen blokkades? Hoe kunnen deze worden weggenomen
-Hoe zijn de omwonenden georganiseerd en waarop liepen eerdere initiatieven/aanvragen stuk?
-Welke kansen zijn er in het gebied om de leefbaarheid te verbeteren, beschikbare budget in ogenschouw nemende?
-Wat voor referentieprojecten zijn er bij andere luchthavens/compensatiefondsen?
-Op welke wijze kunnen de bewoners worden begeleid/ondersteund in het voorbereiden/aanvragen
van projecten?

 


3) Dierenweide de Taarspot Acht

Aanvrager: Stichting Dierenweide Acht
Toegekend budget: € 10.400,=
Start project: 1 april 2018
Duur: 2 jaar

 

Korte beschrijving project:
Deze aanvraag betreft het uitbreiden van de reeds met steun van de Gemeente Eindhoven aangelegde voorzieningen op de Dierenweide met onder meer het werkgebouw, bouw van een kippenren met  overkapping, de aanplant van natuurlijk materiaal/groen. Daarnaast voorziet de financiële bijdrage door de SLLE in de jaarlijkse kosten (max 2 jaar) voor onderhoud van de groenvoorzieningen en voer voor de dieren.

 

 

4) Continue registratie van subjectieve slaapkwaliteit

Aanvrager: BOW in samenwerking met TU/e
Toegekend budget: € 80.960,=
Start project: 1 juli 2019
Duur: 2 jaar

 

Korte beschrijving project:
Het project heeft als doel om gedetailleerd inzicht te krijgen in de effecten van vliegtuigverkeer op zowel kwantitatieve als kwalitatieve eigenschappen van de slaap, en daarnaast de identificatie van mogelijk mediërende factoren. Op basis van deze inzichten kunnen gerichte oplossingen en interventies worden ontwikkeld.
Het ultieme doel van het project is om een instrument te ontwikkelen dat de effecten van vliegverkeer op slaap continu kan monitoren. Hiermee kan de effectiviteit van de maatregelen die op basis van de resultaten van de eerste fase van het project genomen zijn direct gemeten worden.
Deze continue monitoring en analyse en visualisatie van data worden in een voor alle publiek toegankelijke website geplaatst en kan daarmee inwoners, belangenverenigingen, gemeente, GGD en vliegveld blijven informeren.

 

 

5) Verfraaiing ingangen wijk Koekoekbos


Aanvrager: Stichting Bewonersoverleg Villawijk Koekoekbos te Best
Toegekend budget: € 8.676,40
Start project: 1 juli 2019
Duur: maximaal 2 jaar

 

Korte beschrijving project:
Het project betreft het plaatsen van vier markante groepen van plantenbakken bij de ingangen van de wijk. Hiermee wordt een verbetering van de leefbaarheid beoogd door het tot stand brengen van een uniforme kwalitatieve uitstraling en het inbrengen van extra groen. De echte overlast kan hierdoor weliswaar door het project niet worden weggenomen maar de kwalitatieve uitstraling van de wijk wordt wel verhoogd. De aantrekkelijkheid zal toenemen en de bewoners zullen daardoor een betere leefbaarheid ervaren. De overlast weegt dan minder zwaar.

 

 

6) Financiële ondersteuning activiteiten Beraad Vlieghinder Moet Minder

 

Aanvrager: Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
Toegekend budget: € 45.000,=
Start datum: 1 oktober 2019
Duur project: 1 jaar

 

Korte beschrijving project:
De aanvraag betreft een financiële bijdrage ten behoeve van de kosten van communicatie en activiteiten van de BVM2 koepel. Een deel van deze activiteiten bestaat uit kleine deelprojecten die met een bepaald ritme worden herhaald (nieuwsbrieven, Knegselbijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten e.d.).

 

 

7) Het Arboretum Boomrijk

 

Aanvrager: Stichting Beheer Park Meerland
Toegekend budget: € 60.830,=
Start datum: 1 juli 2019
Duur project: 2 jaar

 

Korte beschrijving project:
Het arboretum voorziet in een groenbeleving in het algemeen en als educatief groen voor de omwonenden, scholieren en studenten. Bij de educatie wordt onder andere stilgestaan bij de functie die bomen hebben in het ecosysteem en bij de “ecosysteem service” die zij bieden. en kunnen bomen geadopteerd worden. Zoals de invloed op de bodem- en luchttemperatuur in de omgeving, het vastleggen van CO2 in het hout en de onderliggende strooisel laag. Indien de beplanting voldoende dicht is en de kronen uitgegroeid voorziet de beplanting in een zekere geluidsreductie. Bovendien vervullen de bomen dan ook in de functie als voedsel en als schuilplaats voor meerder organismen en bevorderen de biodiversiteit in het algemeen. Die functie van biodiversiteit-hotspot Eindhoven (2012) kan weer vervuld worden bij voldoende boomvolume. Het project is gericht op uitbreiding en versterking van deze functies.

 


8) “Verbeteren communicatie omwonenden luchthaven en monitoren impact”; ILM 2.0


Aanvrager: Regiogemeenten Zuid-Oost Brabant
Toegekend budget: € 100.000,=
Start datum: 1 april 2020
Duur project: 2 jaar

 

Korte beschrijving project:
Het gaat hier om een deelproject van een groter initiatief om te komen tot een infrastructuur voor het bundelen van luchtkwaliteits- en geluidsmetingen in de regio Brabant Zuidoost. Dit omvat enerzijds een sensornetwerk lucht en geluid voor de regio Brabant Zuidoost, waarbij de focus ligt op de zowel de stedelijke omgeving, vliegveld als de niet-stedelijke regionale omgeving, anderzijds gaat het deel dat door de SLLE wordt gefinancierd over het inrichten van een platform voor het delen van meetgegevens met de burgers in Zuid-Oost Brabant en het bevorderen van de communicatie met deze burgers.

 

 

9) Kerstverlichting Wintelre

 

Aanvrager: Dorpsraad Wintelre
Toegekend budget: € 5.000,=
Start datum: 15 september 2019
Duur project: eenmalige bijdrage

 

Korte beschrijving project:
In Wintelre staat nabij de kerk een prachtige esdoorn, die we in de kerstperiode graag willen voorzien van verlichting. Deze locatie is voor Wintelre een soort middelpunt. De aanvraag betreft een bijdrage in de kosten van het verlichten van deze met grote lichtbollen die gebaseerd zijn op LED verlichting.

 

 

10) Rondvaartboot de Waterengel: “even vergeten”


Aanvrager: Stichting Goud voor Oud, Son en Breugel
Toegekend budget: € 56.000,=
Start datum: 1 april 2020
Duur project: eenmalige bijdrage

 

Korte beschrijving project:


11) Validatiefase CO2 fonds


Aanvrager: Agrarisch Natuurvereniging Het Groene Woud (ANV HGW)
Toegekend budget: € 50.000,=
Start datum: 1 april 2020
Duur project: 3 maanden

 

Korte beschrijving project:

 

Het project gaat over CO2 vastlegging door verhoging van de organische stof in de bodem. Het project beoogt de vastlegging van CO2 als alternatief voor CO2 compensatie in verre oorden en behelst een pilot hoe dit praktisch in eigen regio (binnen 20Ke zone) vorm te geven. Het project creëert zichtbare resultaten en vergroot de leefbaarheid voor inwoners van de 20Ke zone. De subsidie betreft het uitvoeren van een eerste validatiefase om de haalbaarheid van een regionaal CO2 fonds onder agrariërs in de regio en andere belanghebbenden te onderzoeken.

 


12) Haalbaarheidfase Eco-Zone “De Groene Ader Dalem”


Aanvrager: GBOH – Stichting Georganiseerd Burger Overleg Hapert
Toegekend budget: € 12,500,=.
Start datum: 1 juli 2020
Duur project: 3-6 maanden

 

Korte beschrijving project:
Het aanbrengen van een c.a. 2500m lange Eco-Zone, die de bestaande Eco-Zone verbindt met de bossen bij het Vennenbos; deze c.a. 25m brede strook met de daarin opgenomen beplanting en talud, vormen een natuurlijke filter voor geluid alsmede luchtkwaliteit. Delen van deze 2500m zijn reeds voorzien van struweel- dan wel bosbeplanting. In de uitwerking van het idee dient dan ook nader onderzocht te worden hoeveel meter exact nodig is in lengte en breedte.
Het initiatief is ontstaan in Dalem zelf en vind dan ook steun van vrijwel de gehele populatie en buurtvereniging te Dalem. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gehouden met de Gemeente Bladel, Landal GreenParks “Het Vennenbos” en het Brabants Landschap. Alle partijen gaven aan het gedachtegoed te steunen en uit te kijken naar de concrete vervolg stappen.

 

 

13) Kerststalbeelden en lichtjestocht tijdens de Kerstperiode


Aanvrager: Stichting Kracht op Acht
Toegekend budget: € 6.000,=
Start datum: 1 juli 2020
Duur project: 6 maanden

 

Korte beschrijving project:
Sinds 5 jaar heeft Acht een Kerstmarkt maar er ontbreekt een kerststal in het centrum. De Vrienden van de Dierenweide hebben aangeboden de stal te willen faciliteren dus hoeven alleen de beelden nog te worden aangeschaft. Met bewoners van Acht kan dan de Kerststal worden gemaakt. Het plan is om op kerstavond met kinderen en lichtjes de kerststal te openen. Met de Stichting Jeugdbelangen in Acht zal men contact opnemen om dit te organiseren. Wanneer de Kerststal door de inwoners van Acht te voet is te bezoeken is dit goed voor het milieu, de samenhorigheid en de leefbaarheid van de inwoners van Acht.

 


14) Vervolgaanvraag Dierenweide De Taarspot Acht


Aanvrager: Stichting Vrienden van de Dierenweide Acht
Toegekend budget: € 4.500,=
Start datum: 1 juli 2020
Duur project: 6 maanden

 

Korte beschrijving project:
Het betreft de financiële ondersteuning ten behoeve van investeringen in de Dierenweide ten behoeve van verbetering van watermanagement, beveiliging en faciliteren van onderhoud.

 


15) Buurtboerderij en Buurtvlindertuin Eersel


Aanvrager: Stichting Buurtboerderij Eersel
Toegekend budget: € 6700,30
Start datum: 1 mei 2020
Duur project: 3 maanden

 

Korte beschrijving project:
Het betreft het verder ontwikkelen van de Wadi aan de Houtwal, tegenover Buurtboerderij Eersel een “Buurtvlindertuin”. De Wadi ligt tegenover de Buurtboerderij en is bedoeld om bij wateroverlast het water op te vangen. Samen met vrijwilligers wil men deze Wadi gaan bewerken en onderhouden om er een mooie Buurtvlindertuin van te maken, een genot voor jong en oud. Door het planten van diverse struiken wil men de rust verder versterken en de kwaliteit van leven verbeteren. Zo hopen wij dat door de keuze van struiken, er meer vlinders, vogels en insecten zullen komen. Wij verwachten dat is deze bloemrijke omgeving de bezoekers kunnen ont-stressen. Het project omvat onder meer de aankoop van planten, het slaan van een put voor watervoorziening, een educatieve route voor Basisschoolleerlingen en het toegankelijk maken voor minder validen.