Van Geel over toekomst Eindhoven Airport: ‘minder geluid vanaf 2020’

28-09-2020

In het traject van de Proefcasus heeft Van Geel als onafhankelijke verkenner de verschillende belangen, meningen en feiten afgewogen en een zo breed mogelijk gedragen advies opgesteld.

Van Geel over toekomst Eindhoven Airport: ‘minder geluid vanaf 2020’

DEN HAAG, 25 april 2019 - Hoe kun je vanuit de Brainport regio Eindhoven bezien uitwerking geven aan de transitie naar een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het advies dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel vandaag in het kader van de Proefcasus Eindhoven Airport overhandigde aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

In het traject van de Proefcasus heeft Van Geel als onafhankelijke verkenner de verschillende belangen, meningen en feiten afgewogen en een zo breed mogelijk gedragen advies opgesteld. Van Geel: “Centraal in het advies – getiteld ‘Opnieuw Verbonden’ – staan vijf speerpunten waarmee Eindhoven Airport in samenwerking met de regio actief uitwerking kan geven aan de voorgestelde kwalitatieve ontwikkelrichting voor de luchthaven in de periode 2020-2030.”

Vijf speerpunten in advies van Geel

1.     Actief sturen op minder geluidbelasting

2.     Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen

3.     Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit

4.     Meerwaarde bieden voor de regio

5.     Vertrouwen vanuit de omgeving herstellen

30% minder geluidbelasting
Omdat het draagvlak voor een groei in vliegbewegingen (zoals in de afgelopen jaren) in de regio ontbreekt, stelt Van Geel een nieuw sturingsmodel voor dat insteekt op 30% minder geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019. “Tot nu toe wordt het aantal vluchten bepaald en kijken we naar de geluidbelasting. Ik pleit voor een koerswijziging van 180 graden. Stel een scherp handhaafbaar doel voor de geluidbelasting en kijk vervolgens welk aantal vluchten daarbij past. Bij een verdere vermindering van de geluidbelasting dan de gestelde norm kan de luchthaven groeipotentieel ‘verdienen’. Zo beloon je het inzetten van schone en stillere vliegtuigen.” 

Aan knoppen draaien
Voor een substantiële afname van de geluidshinder kun je volgens Van Geel aan verschillende knoppen draaien. “In de eerste plaats het aantal vliegtuigbewegingen, in de tweede plaats het aantal vluchten aan de randen van de dag en tenslotte de snelheid van vlootvernieuwing. Door op deze aspecten te sturen kan Eindhoven Airport samen met de luchtvaartmaatschappijen de verdere ontwikkeling van de luchthaven op een kwalitatieve wijze vormgeven.”  

Minder hinder op korte termijn
Over het aantal vliegbewegingen heeft Eindhoven Airport al aangegeven voor 2019 niet de vergunde ruimte van 43.000 vliegtuigbewegingen vol te vliegen, maar deze te beperken tot 41.500. Van Geel adviseert om dit aantal door te trekken tot de invoering van de nieuwe systematiek in 2022. “Voor een hinderreductie op de korte termijn stel ik voor geen geplande vluchten vanaf 23.00 uur meer te laten plaatsvinden.” 

AirBrainport
De Brainport regio Eindhoven leent zich bij uitstek voor technologische innovaties. Van Geel: “Denk aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame brandstoffen en energiedragers. Maar ook op het gebied van meettechniek en het ontwikkelen van rekenmodellen is innovatie mogelijk. In de regio wordt momenteel een regionaal meetnetwerk ontwikkeld om de luchtkwaliteit en het geluid in Zuidoost-Brabant, waaronder ook het gebied rondom Eindhoven Airport, te meten en te monitoren. Zet de talenten en de knappe koppen van de regio in om de luchthaven en de luchtvaart te verduurzamen.” 

Klimaatfonds
Om een structurele bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling, kan de luchthaven een koppositie nastreven als het gaat om de inzet en stimulering van duurzame brandstoffen. “Creëer een Klimaatfonds waarmee je de compensatie van de CO2-emissie via regionale compensatieprojecten kunt betalen. Het fonds kun je ook inzetten om de productie en inzet van duurzame brandstoffen in de ontwikkelfase te stimuleren.”

Luchtkwaliteit
Omwonenden maken zich in toenemende mate zorgen om de luchtkwaliteit en de effecten daarvan op de gezondheid. Dit blijkt ook uit de voorlopige resultaten van het belevingsonderzoek van de GGD. “Hoewel de luchtkwaliteit rondom Eindhoven Airport voldoet aan de normen, is het zaak om in te zetten op de reductie van stikstof- en fijnstofemissies”, benadrukt Van Geel. “Via het regionale meetnetwerk kun je de ontwikkelingen monitoren op basis van betrouwbare meetgegevens.”

Meerwaarde & vertrouwen
In zijn advies schetst de oud-staatssecretaris een luchthaven die - binnen de geluidskaders - meegroeit met de economische ontwikkeling van de Brainportregio (2,5%). Van Geel: “Een luchthaven die meerwaarde biedt, een visitekaartje is voor de innovatieve hightech regio met een passend bestemmingennetwerk. Om het vertrouwen van en de verbinding met de omgeving te herstellen, pleit ik voor het opzetten van een Permanente communicatie- en overlegstructuur waarmee de omgeving en andere belanghebbenden doorlopend betrokken zijn bij de ontwikkeling van de luchthaven.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen